กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน
dot dot
กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

This Column Introด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับคณะ ปปส. ภาค 5 และ ปปส. มณฑลยูนนาarticle

               เมื่อวันนี้ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30น. นายศิริชัย คุณาบุตร นายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ สุขศิริ ผอ.ส่วนบริการศุลกากร นายผจญศักดิ์ ครองชนม์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร นายธนู อาทร หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามและเจ้าหน้าที่งานสืบสวนและปราบปรามเข้าร่วมให้การตอนรับ...............................

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน” article

             เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน” ร่วมด้วยนายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นายธวัช เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 นายศิริชัย คุณาบุตร นายด่านศุลกากรแม่สาย และด่านศุลกากรในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 โดยกรมศุลกากรได้เปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่น .................

 

             

 

 

ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การตอนรับนายศิริชัย คุณาบุตรarticle

          วันที่ 22 ตุลาคม  2562 เวลา 09:00 น นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการทางศุลกากร เป็นตัวแทนด่านศุลกากรแม่สายให้การต้อนรับนาย ศิริชัย คุณาบุตร นายด่านศุลกากรแม่สาย และกราบสักการะพระประจำด่านศุลกากรแม่สายเพื่อเป็นศิริมงคล...................

 

นายด่านศุลกากรแม่สาย ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากรมศุลกากรครบ ๑๔๕ ปีarticle

               วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖:๓๐ น. นายวิโรจน์ ใยบัวเทศนายด่านศุลกากรแม่สาย นางกนกวรรณ สุขสิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร นายผจญศักดิ์ ครองชนม์  หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร สิบเอกพิมล วัชรญาณวิสุทธิ์  หัวหน้าฝ่ายบริการทางศุลกากร ๑ นางสาวสรณีย์  สาลีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ นายธนู อาทร หัวหน้าฝ่ายสืบส่วนและปราบปรามด่านศุลกากรแม่สาย  นางกมุทมาศ  ตันรุ่งเรืองทวี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปด่านศุลกากรแม่สาย........................

สัมมนาอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านคดีในพื้นที่สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3

 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ได้จัดสัมมนาอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านคดีในพื้นที่สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

หน้า 1/65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  [ถัดไป]
[Go to top]bulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
bullet การป้องกันและปราบปราม(งานสนามบิน)
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletแนะนำสถานที่ท่องเทียว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.