ด่านศุลกากรแม่สาย"การแข่งขันกีฬาเชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนแม่สาย "
ReadyPlanet.com
dot dot
ด่านศุลกากรแม่สาย"การแข่งขันกีฬาเชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนแม่สาย " article

 
กิจกรรม - เยี่ยมชม - ดูงาน

ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การตอนรับคณะผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย article
ด่านศุลกากรแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีนอมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร article
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 article
ด่านศุลกากรแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ด่านศุลกากรแม่สายเข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์” ในวันสำคัญของชาติไทย
ด่านศุลกากรแม่สาย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
การประชุมคณะทำงานช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านพรมแดนแม่สาย ครั้งที่ 1/2563
ด่านศุลกากรแม่สายต้อนรับ พ.อ ก่อพงษ์ ทรงศิลป ผอ.กองกิจการชายแดนไทย-เมียนมา กองทัพไทย ในการเข้าสังเกตการณ์การรับคนไทยในเมียนมากลับประเทศ article
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
ด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๘ พรรษา article
ประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศพรมแดนแม่สาย ครั้งที่ 2/2563 เพื่อเตรียมมาตราการการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 article
ด่านศุลกากรแม่สาย ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครอบรอบ 146 ปี และทำบุญประจำปีด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับ พลเอกชัยชนะ นาดเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด article
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับ ดร.อริรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม article
ทำบุญด่าน ครบรอบ 11 ปี ด่านศุลกากรแม่สาย article
ด่านศุลกากรแม่สายเป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับการระบาดโรคติดต่อ article
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับคณะ ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย(SMCC)ป.ป.ส.และ(ABF)
ผู้ตรวจบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่สาย article
ด่านฯเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย article
บรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับด่านศุลกากรแม่สาย article
ด่านศุลกากรแม่สายเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย article
แม่ทัพน้อยที่ ๓ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่สาย
นายด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมประชุม TBC
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับคณะ ปปส. ภาค 5 และ ปปส. มณฑลยูนนา article
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน” article
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การตอนรับนายศิริชัย คุณาบุตร article
นายด่านศุลกากรแม่สาย ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากรมศุลกากรครบ ๑๔๕ ปี article
สัมมนาอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านคดีในพื้นที่สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ด่านศุลกากรแม่สาย จัดโครงการ "GREEN CUSTOMS" article
ด่านศุลกากรแม่สาย ประชุม TBC ครั้งที่ ๙๕ article
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วม "เต่งจาง"หรือสงกรานต์เมียนมา สงกรานต์ยิ่งใหญ่ ปิดเมืองเล่นน้ำฉลองปีใหม่ article
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมทำบุญตักบาตร ๒ แผ่นดิน article
ด่านศุลกากรแม่สาย จัดโครงการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาลำน้ำแม่สายบริเวณกึ่งกลาง สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ ๑ article
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับ Mr. Maung Maung Win Deputy Minister, Ministry of Planning and Finance จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ article
ด่านศุลกากรแม่สาย " ทำบุญด่านสะพานแห่งที่ ๒ ครบรอบ ๑๐ ปี " article
ด่านศุลกากรแม่สายให้การตอนรับ ท่านเอกอัครราชทูต หลู่ย์ เจี้ยนเยี่ยมเยียน ท่านเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร่ ประธานกรรมาธิการ article
วันที่ 5 ก.พ.2562 ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วม ตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย จัดพิธีเปิดงานเทศการตรุษจีน บริเวณหน้าด่านพรมแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย article
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมกันบริจาค สิ่งของ ทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย “พายุปาบึก” article
วันเด็กแห่งชาติ @ด่านพรมแดนแม่สาย : วันที่ 12 มกราคม 2562 article
ด่านศุลกากรแม่สาย ประชุม TBC ครั้งที่ ๙๔ article
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพวงมาลา "วันปิยมหาราช" article
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมตักบาตรและถวายพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร article
ด่านศุลกากรแม่สายจัด โครงการปลูกป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา article
***** ด่านฯแม่สายทำบุญตักบาตรครบรอบ ๑๔๔ ปีกรมศุลกากร ***** article
***** นายด่านฯ แม่สายรับเกียรติบัตร การลดการใช้พลังงาน ***** article
***** คณะเจ้าหน้าที่ สคบ.ตรวจเยี่ยมตลาดค้าชายแดนแม่สาย ***** article
+++++ ท่านรองฯอวยชัย ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวที่ด่านฯ แม่สาย +++++ article
ด่านศุลกากรแม่สาย ประชุม TBC ครั้งที่ ๙๒ article
ด่านศุลกากรแม่สาย มอบของ อุปโภค-บริโภค แก่เจ้าหน้าที่ทหารแนวชายแดน "ฐานฯกู่เต็งนาโย่ง" article
ด่านศุลกากรแม่สายให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูต นายจักร บุญ-หลง ณ กรุงย่างกุ้ง article
ต้อนรับนายด่านศุลกากรแม่สาย
นายด่านฯร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ article
นายด่านฯ.ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา TBC ครั้งที่ 90 article
นายด่านฯร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร article
บรรยายสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของด่านศุลกากรแม่สายให้แก่คณะวิทยาลัยอาชีพเทิง article
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมงานวันเฉลิมพระชนม์ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ article
นายด่านศุลกากรแม่สายร่วมประชุม TBC ครั้งที่ ๘๗ article
นายด่านฯแม่สายให้สัมภาษณ์ ช่อง ๓
ด่านฯแม่สายให้การต้อนรับ คณะผู้แทนโครงการพัฒนาทางเลือกฯ
ด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรม " ถูกแต้แม่สาย " article
ด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมพิธีถวายบังคม พระบรมรูป ในวันปิยมหาราช article
นายด่านศุลกากรแม่สาย มอบของที่ระลึก ผู้จัดการการไฟฟ้า เกษียณอายุราชการ
นายด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่
นายด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงาน ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
คณะสำนักงานอัยการสูงสุด ศึกษาดูงานด่านศุลกากรแม่สาย
คณะสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงการคลัง ศึกษาดูงานด่านศุลกากรแม่สาย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมประชุมTownship Border Committee (TBC)ครั้งที่ ๘๔
นายด่านศุลกากรแม่สาย รับประกาศนียบัตรผลงานด้านการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ พรมแดนแม่สาย
"นายด่านฯแม่สาย เข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อย(Focus group) โครงการศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบการบริหารจัดการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดเชียงราย"
"ด่านศุลกากรแม่สายร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการต่างประเทศจีน"
“ด่านศุลกากรแม่สาย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด่านพรมแดน”
ด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน
ด่านศุลกากรแม่สาย ส่งมอบบุหรี่ที่เสื่อมสภาพ เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยและสารไล่แมลงชีวภาพ
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมงานวันแม่ ประจำปี ๒๕๕๘
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ด่านฯแม่สายให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วม
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในประเทศเมียนมา
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ชายแดน
ศุลกากรแม่สาย ร่วมกันทำบุญด่านศุลกากรแม่สายครบรอบ ๗๕ ปี
นายด่านฯแม่สายให้การต้อนรับเลขาธิการ ป.ป.ส.
"ด่านศุลกากรแม่สาย ให้ความช่วยเหลือ ในการสร้างฝายเหมืองงาม "
ชาวนาแห่ปิดด่านพรมแดนแม่สาย หลังถูกทางการเมียนมารื้อฝายน้ำสาย
นายด่านศุลกากรแม่สายเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ วัดพระธาตุดอยเวา
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมงาน ครบรอบ ๓๖ ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนฯ
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมกิจกรรม CSR
ด่านศุลกากรแม่สาย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 141 ปี
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมปล่อยคาราวาน บิ๊กไบค์ สู่ฉาน ตะวันออก
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์
ด่านศุลกากรแม่สาย ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมเป็นประธานปล่อยคาราวาน "Big Bike Rally Caravan"
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมพิธีเททองหล่อพระ
ด่านศุลกากรแม่สายให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา และลาว
นายด่านศุลกากรแม่สายเข้าพบผู้บังคับการกรมยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็ก
นายด่านศุลกากรแม่สายเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ วัดสันมะนะ
กลุ่มผู้ส่งออกและตัวแทนออกของ ร่วมรดน้ำดำหัวนายด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมงานพิธีมงคลทำบุญอายุวัฒนมงคล ๙๓ ปีหลวงพ่อพระครูสัทธรรมโกวิท
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)
ยุติข่าวลือ "ตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวในเมียนมา"
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมประชุมคณะกรรมการ TBC ครั้งที่ 82
** ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมงาน พอ.สว. ประจำปี ๒๕๕๘**
** ด่านศุลกากรแม่สายมอบหมวกทรงหม้อตาล แก่ ศุลกากรเมียนมา**
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไทย-เมียนมา
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับ “กระทรวงคมนาคมกัมพูชา”
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมกิจกรรม "โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดน"
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
** ด่านศุลกากรร่วมหารือข้อราชการ กับ UNODC **
ด่านศุลกากรแม่สาย ต้อนรับคณะผู้บริหารภาครัฐ จากรัฐฉาน
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน
ด่านศุลกากรแม่สายมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ
“ด่านศุลกากรแม่สาย ชี้ทางพ้นทุกข์ คืนความสุขแท้จริง ทันใจ ให้นักท่องเที่ยว”
ด่านศุลกากรแม่สาย คืนความสุขให้ประชาชน เป็นของขวัญปีใหม่ 2558
ด่านศุลกากรแม่สายให้การต้อนรับคณะ “Customs Clearing Group Tachileik”
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับคณะ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา ศึกษาดูงานด่านศุลกากรแม่สาย
“แลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่ เคาท์ดาวน์สู่ปีใหม่ยิ่งใหญ่ ใน AEC ที่ด่านพรมแดน ด่านศุลกากรแม่สาย”
ด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมงาน “แม่สายรวมใจภักดิ์ รักในหลวง”
กิจกรรม CSR ด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ”
นายด่านศุลกากรแม่สายเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศพรมแดนแม่สาย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมประชุม TBC ครั้งที่ 81
ข่าวนสพ.: ยกระดับชายแดนแม่สาย เตรียมพร้อมรับเปิด AEC
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมสัมมนาเรื่อง "เชียงรายประตูสู่การค้า เมียนมา สปป.ลาว และจีน"
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมศุลกากรเมียนมา
อธิบดีกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่สาย
นายด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมปล่อยขบวน คาราวานจากเมียนมา
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมงาน "คืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง"
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสันฐาน
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมเสวนาเรื่อง "ผลกระทบจากการซ่อมสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 1"
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณและคณะที่ปรึกษา
สนบส. รุ่นที่ ๗ ศึกษาดูงาน ด่านศุลากกรแม่สาย
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วันพระธาตุดอยตุง
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมงาน ล้านนามหาบุญ จุลกฐิน เหนือสุดในสยาม
ด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วม ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ด่านศุลกากรแม่สายพบปะหารือกับด่านศุลกากรท่าขี้เหล็ก
ด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมพิธี เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
ด่านศุลกากรแม่สาย เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดสันมะนะ
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอป่าแดด
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ดอยช้างงู
ด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับ นักศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล น่าน
ด่านศุลกากรแม่สายเข้าร่วม โครงการปลูกต้นไม้ ไทย-เมียนมา
ด่านศุลกากรแม่สายเข้าร่วมงาน “SMILE@MAESAI”
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดครั้งใหญ่
ด่านศุลกากรแม่สาย นำเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมพบปะสัมพันธ์ ผบ.ยศ.ท่าขี้เหล็กและคณะ TBC ฝ่ายเมียนม่าร์
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันครบรอบ 50 ปี กรมตำรวจเมียนมาร์
ด่านศุลกากรแม่สาย รับบัตรประกาศเกียรติคุณ จากหน่วยเฉพาะกิจ กรมมหารม้าที่ ๓ กองกำลังผาเมือง
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
**ด่านศุลกากรแม่สาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม**
ด่านศุลกากรแม่สาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ด่านฯ แม่สาย ให้การต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม
ด่านฯ แม่สาย ร่วมต้อนรับคณะเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
ด่านฯ แม่สาย ร่วมกิจกรรมเปิดการอบรมโครงการศูนย์การเรียนรู้
ด่านฯ แม่สาย ร่วมประชุมสัมมนานานาชาติ
ด่านฯ แม่สาย ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ครั้งแรก
ด่านฯแม่สาย แสดงความยินดี นายด่านศุลกากรท่าขี้เหล็กคนใหม่
ด่านฯแม่สาย พบปะพัฒนาสัมพันธ์ คณะกรรมการ TBC เมียนม่าร์
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมงานวันแม่
ด่านฯ แม่สายจัด CSR แด่ ทหารหาญ
ด่านฯ แม่สาย จัดกิจกรรม เทิดไท้องค์ราชินี
ทปษ. ยุทธนา หยิมการุณ ตรวจเยี่ยมด่านฯแม่สาย
ด่านฯ แม่สาย ร่วมกิจกรรมในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ด่านฯแม่สายต้อนรับการ พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี รรท.ผบช.สตม.พร้อมคณะ
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจีน
ด่านฯ แม่สายร่วมสำรวจเส้นทางสะพานข้ามแม่น้ำโขง สปป.ลาว-เมียนมาร์ แห่งแรก
คณะนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม การทุจริตระดับสูงศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมประชุม TBC ครั้งที่ ๘๐
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมพิธีเปิดกิจกรรมท่องเที่ยว เชื่อมโยง ไทย-เมียนมาร์
ชาวด่านฯ แม่สาย ปลูกป่าวันเข้าพรรษา
ด่านฯ แม่สาย ทำ CSR
ด่านฯแม่สาย ทำCSR ช่วยเหลือผู้ยากไร้
ด่านฯแม่สาย บูรณาการเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจ
ด่านฯ แม่สายร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ด่านศุลกากรแม่สายต้อนรับคณะกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมเข้าพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก
ด่านฯศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับ “ธนาคารแห่งประเทศไทย”
ชาวด่านฯแม่สายร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมสำรวจความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว
ด่านฯแม่สาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว ในเขตอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
คณะศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
ด่านฯ แม่สายร่วมพิธีปิดทอง ยกยอดฉัตรพระธาตุดอยเวา
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมงานทำบุญ ณ สหภาพเมียนมาร์
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมพิธียกพระไตรปิฎก
ด่านศุลกากรแม่สายพบปะรัฐมนตรีพาณิชย์เมียนมาร์
ด่านศุลกากรแม่สาย ร่วมประชุม TBC ครั้งที่ ๗๙
....ด่านฯ แม่สายร่วมสืบสานประเพณีไทย....
ด่านฯ แม่สายร่วมรดน้ำดำหัวนายอำเภอแม่สาย เนื่องในวันสงกรานต์
** ด่านฯ แม่สาย ร่วมสืบสานประเพณีไทย **
ด่านฯ แม่สาย ร่วมงานครบรอบการก่อตั้ง สภาหอการค้า เมียนมาร์
คณะสื่อมวลชนเมียนมาร์ ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
ด่านฯ แม่สายร่วมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
ด่านฯแม่สายต้อนรับผู้แทนสนง.งบประมาณ และคณะจากจุฬาฯ
ด่านฯแม่สาย เข้าร่วมการประชุม “การเตรียมการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน”
ด่านฯแม่สายให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต้น รุ่นที่ ๒๑
ด่านฯแม่สาย ร่วมกิจกรรม “หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน”
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตรวจราชการพื้นที่ จ.เชียงราย
เจ้าหน้าที่ศุลกากรออสเตรเลีย เยี่ยมชมด่านฯแม่สาย article
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับฟังบรรยาย ณ ด่านฯ แม่สาย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ศึกษาดูงาน ณ ด่านฯแม่สาย
ด่านฯแม่สาย เข้าร่วมประชุม TBC ครั้งที่ ๗๘ article
ท่าเรือแหลมฉบังศึกษาดูงานด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านฯ แม่สาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ ช่องทางเข้าออกประเทศ
ท่านอธิบดีราฆพ ศรีศุภอรรถ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านฯร่วมงาน 23 ปี Internaional Customs day
สำนักงานจังหวัดนครปฐมศึกษาดูงานด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านฯแม่สายต้อนรับและบรรยายสรุป แก่คณะ สศธ. และบ. ที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ
** คณะงานระเบียงเศรษฐกิจฯ กลุ่มภาคกลางตอนล่างที่ ๑ ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย **
คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมฯ ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
คณะทำงานวิชาการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่านฯ แม่สายร่วมกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ
นักศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
คณะกรรมการตรวจสอบฯ กระทรวงอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
ด่านฯแม่สาย เป็นตัวแทนกล่าวเปิดงาน และร่วมฟังการสัมมนา เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ
ด่านฯแม่สาย เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดสันฐาน article
ด่านฯ แม่สาย ร่วมอนุโมทนาพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาฌสังวะโร
ด่านฯแม่สาย ร่วมประชุมนโยบายพัฒนาสมถนะด่านช่องทางเข้าออกประเทศ
^^ ด่านฯแม่สาย ให้การต้อนรับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ^^
^^ ด่านฯแม่สาย ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนการค้าไทย ^^
ด่านฯ แม่สาย ร่วมประชุม TBC ครั้งที่ ๗๗
ด่านฯแม่สาย จัดกิจกรรม CSR ณ มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน บ้านนานา article
ด่านฯ แม่สาย ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
** หน.ส่วนราชการ ผู้บริหาร จ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชมด่านฯ แม่สาย **
@@ ด่านฯแม่สาย ต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษา ม.พายัพ @@
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมงานวันสถาปนากองบังคับการควบคุมยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็ก article
ด่านฯ แม่สาย ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ ๔๙ ปี กรมตำรวจเมียนมาร์
คณะสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
ด่านฯแม่สายร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการและส่งกลับแรงงานต่างด้าว
ด่านฯ แม่สาย เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ article
คณะ ยธก.รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงานด่านศุลกากรแม่สาย article
กิจกรรม CSR ด่านศุลกากรแม่สาย article
## สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูงานด่านฯแม่สาย ##
@@ ด่านฯแม่สาย ร่วมงานพิธีเปิดกีฬา "สพป ชร.๓ เกมส์ ๒๕๕๖" @@
นักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
ด่านฯแม่สาย ร่วมพิธีเปิดการใช้วีซ่าข้ามด่าน เมียนมาร์ – ไทย
ด่านฯแม่สาย บรรยายสรุปการปฏิบัติงาน แก่ ศิษย์เก่า สจว. ระดับนโยบาย รุ่นที่ 5
ด่านฯแม่สาย รับคณะกรมการขนส่งทางบก article
ด่านฯ แม่สาย ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ด่านฯแม่สาย ร่วมวางพวงมาลา วันรพี ประจำปี 2556
ด่านศุลกากรแม่สายเข้าร่วมประชุม TBC ครั้งที่ ๗๖ article
ด่านฯแม่สายเข้าร่วมประชุมคณะทำงานการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมด่านฯ แม่สาย article
ด่านศุลกากรแม่สาย เข้าร่วมประชุม TBC ครั้งที่ ๗๕ article
คณะการบริหารงานยุติธรรมระดับสูงศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
โยธาธิการและผังเมืองศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมแข่งขันกีฬา AIRPORT GAMES
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมสืบสานประเพณีไทย
คณะ ยธก.รุ่นที่ ๕ ศึกษาดูงานด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านศุลกากรแม่สายทำบุญครบรอบ ๔ ปี เปิดที่ทำการด่านฯ
ด่านศุลกากรแม่สายร่วมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง
ด่านศุลกากรแม่สายเข้าร่วมประชุม TBC ครั้งที่ ๗๔
ท่านรองฯ ยุทธนา ร่วมสัมมนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชียงราย
สำนักงานก.พ. ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
ด่านฯ แม่สายร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช
คณะนักปกครองระดับสูงศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
ท่านอธิบดีเบญจา หลุยเจริญ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่สาย
เจ้าหน้าที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
ด่านฯ แม่สาย จัดประชุมประจำเดือนมกราคม
ด่านฯ แม่สายร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมาร์
ด่านฯ แม่สายแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับศุลกากรเมียนม่าร์
ด่านฯ แม่สายให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
ด่านฯแม่สาย เลี้ยงส่ง - ต้อนรับ นายด่านฯ article
เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ ด่านพรมแดนแม่สายคึกคัก
ด่านฯ แม่สาย กับ CSR วันคริสต์มาส
ด่านฯแม่สาย รับคณะกรมสรรพสามิต article
ด่านฯแม่สายเข้าร่วมประชุมคณะทำงานการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 article
ด่านฯแม่สาย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร article
ด่านฯ แม่สายส่งมอบรถจักรยานยนต์
ด่านฯ แม่สายร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราชา
ด่านฯ แม่สายร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพันธไมตรี ไทย-เมียนมาร์
ครอบครัวด่านศุลกากรแม่สายต้อนรับสมาชิก
ด่านศุลกากรแม่สายเข้าร่วมประชุม TBC
ด่านฯ แม่สายจัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
คณะผู้เข้าร่วมประชุมการป้องกันและปราบปรามการค้าบุหรี่ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
ด่านฯแม่สาย เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดเวียงหอม article
คณะนักบริหารระดับสูง ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
ด่านฯ แม่สายร่วมปฏิบัติการลาดตระเวนแม่น้ำสาย...
ที่ปรึกษาทูตฯ ออสเตรเลียตรวจเยี่ยมด่านฯ แม่สาย
เจ้าหน้าที่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทาศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
!! ด่านฯแม่สาย ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช !!
ด่านฯแม่สายจัดประชุมประจำเดือนตุลาคม
ด่านฯ แม่สายร่วมประชุม ASEAN-WEN
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมด่านฯ แม่สาย
คณะอัยการจังหวัดผู้ช่วยศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
ด่านฯ แม่สายร่วมแสดงความยินดีครบรอบ ๔๘ ปี ตำรวจเมียนมาร์
คณะผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงศึกษาสภาพการค้า จ.เชียงราย
ด่านฯ แม่สาย...“วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
ด่านฯ แม่สายต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว และอธิบดีกรมตำรวจเมียนมาร์
สำนักงานพาณิชย์ กาญจนบุรี ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
...ศุลกากรให้ความรู้แก่ชุมชน...
นักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
นายด่านฯ แม่สายเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรม นบส.
ท่านรองฯ ธนัท สุวัธนเมธากุล ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรในสังกัด ศภ.๓
ทูตพาณิชย์ของสถานทูตมาเลเซียตรวจเยี่ยมด่านฯ แม่สาย
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ดูงานด่านฯแม่สาย article
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมด่านฯในสังกัด ศภ.๓
ด่านฯแม่สาย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผบ.ยก.ยศ คนใหม่ของเมียนมา article
ร.ต.อ. ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ตรวจการวางแนวรั้วลวดหนามตามแนวตะเข็บชายแดน
กระทรวงการต่างประเทศเข้าฟังบรรยายสรุป ด่านฯแม่สาย article
ด่านฯแม่สาย เข้าร่วมงาน รัฐบาลพบประชาชน article
รองเลขาธิการ ปปง. ตรวจเยี่ยมด่านฯ แม่สาย
ด่านฯ แม่สายให้ความรู้เรื่องโลจิสติกส์
ด่านฯ แม่สายจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม
คณะโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
นายด่านฯ แม่สายร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่ AEC
คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ เชียงราย ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
ด่านฯ แม่สายร่วมกิจกรรมวันแม่
คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทยตรวจเยี่ยมด่านฯ แม่สาย
ด่านฯ แม่สายส่งมอบยาแก้แพ้
ด่านฯ แม่สายร่วมกิจกรรมโครงการทำดีเพื่อแม่
ด่านฯ แม่สายร่วมกิจกรรมวันรพี
ด่านฯแม่สายเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร
ด่านฯ แม่สายจัดพิธีทำบุญด่านฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงรายศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
คณะนักศึกษาจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
ด่านฯ แม่สายจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
รมว.คมนาคมจีนตรวจเยี่ยมด่านฯ แม่สาย
ด่านฯ แม่สายร่วมประชุม TBC ครั้งที่ 72
ด่านฯแม่สายเข้าร่วมประชุมการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
กิจกรรม CSR ด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านฯ แม่สายรับโล่ด้านการปราบปรามยาเสพติด
ด่านฯ แม่สายร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล
ด่านฯ แม่สายจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน
นายด่านฯ แม่สาย ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพฯ
คณะโครงการจัดตั้งด่านฯ บ้านพุน้ำร้อน ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
ด่านฯ แม่สายจัดอบรมเทคนิคการตรวจค้นยานพาหนะและบุคคล
รองนายกฯ ร.ต.อ. ดร.เฉลิม อยู่บำรุง ตรวจเยี่ยมด่านฯ แม่สาย
ด่านฯ แม่สายร่วมประชุม TBC ครั้งที่ 71
ด่านฯ แม่สายจัดประชุมประจำเดือน
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
นักศึกษา ม.แม่โจ้ ศึกษาดูงานด่านฯ แม่สาย
ด่านฯแม่สาย พบปะผู้ประกอบการ
ด่านฯแม่สาย ร่วมพิธีฉัตรมงคล
กลุ่มโครงการสนับสนุนธุรกิจข้าวสู่สากล ศึกษาดูงานด่านฯแม่สาย
ด่านฯแม่สาย ให้การต้อนรับเลขาธิการ ป.ป.ส.
ด่านฯแม่สาย ร่วมสืบสานประเพณีไทยbulletเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
dot
สถิติ-ข้อมูลการค้า
dot
bulletการป้องกันและปราบปราม
bullet การป้องกันและปราบปราม(งานสนามบิน)
dot
งบทดลองด่านฯ แม่สาย
dot
dot
นานาสาระ
dot
bulletกฏหมายศุลกากร
bulletพิธีการนำเข้า-ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
bulletข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยว
bulletพิธีการทางศุลกากรสำหรับนักท่องเที่ยว
bulletประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
bulletมาตรการกรมศุลกากรกับการพัฒนาสู่ AEC
bulletระเบียบ : ปัญหาชาวต่างประเทศที่ค้าขายและรับจ้างใน สปป.ลาว
bulletคู่มือประชาชน
bulletโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
bulletแนะนำสถานที่ท่องเทียว อ.แม่สาย
dot
เครือข่ายกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
bulletสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
bulletสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา
bulletศูนย์ปกป้องสังคม
dot
Contact
dot
bulletอำเภอแม่สาย
bullet เทศบาลแม่สาย
bulletสภ.แม่สาย
bulletตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
bullet ด่านควบคุมโรคอำเภอแม่สาย
bulletด่านอาหารและยาแม่สาย
bulletโรงพยาบาลแม่สาย
bulletด่านตรวจพืชอำเภอแม่สาย
bulletประมงจังหวัดเชียงราย
dot
COMMENT
dot
bulletสมุดเยี่ยม....
bulletร้องเรียน เจ้าหน้าที่ทุจริต
bulletสายตรงนายด่านฯ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.